Home >> כללים וחוקים של העמותה
כללים וחוקים של העמותה          
 
סימן א' : השם
1.         (א)       שם העמותה: קהילת הכרם בכרמיאל

           (ב)       שם בלועזית; Kehilat Hakerem of Karmiel

           (ג)       כל פעם שהמלה "עמותה״ תוזכר י הכוונה היא לקהילת הכרם בכרמיאל.

סימן ב' : מטרות
2.         העמותה תספק לכל תושב בכרמיאל בית כנסת וקהילה שתפעול בתחומי הדת החברה והחינוך בכוח של המסורת היהודית המודרנית.
3.         העמותה תהיה כחברת בתנועה המסורתית בישראל תתמוך  בפילוסופיה ובמטרות התנועה .

סימן ג' : חברות
4.         (א)      כל אדם יהודי מעל גיל 18 כשיר להיות חבר בעמדתה.
           (ב)      מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
           (ג)      אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:
                     "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות הבר בעמותה - קהילת הכרם בכרמיאל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."
           (ד)      ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחברה העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

5.         (א)      חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.
           (ב)      חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה.
           (ג)      הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע מעמדי חברים ודמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
           (ד)      פקיעת החברות העמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברתו בעד התקופה שעד לפקיעת חברתו.

6.         (א)      החברות בעמותה פוקעת  -
1))     במות חבר;
(2)    בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
(3)    בהוצאתו מן העמותה.
           (ב)      האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1)    החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
(2)    החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללת;
(3)    החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
(4)    החבר הורשע בשל עבירה שיעז עמה קלון .
           (ג)      לא יציע הועד לאסיפה כלליה להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו , ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1) ,(2) או (3) אלא שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

7.         הזמנה. דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו
הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים

סימן ד': האסיפה הכללית

8.         יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד

9.         אסיפה כללית תכונס עי ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

10.        אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, החליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

11.       (א)      אסיפה כליית לא תיפתח אם לא נכחו יפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ויקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
(ב)      לא נתכנס המנין האמור בשעה הנקובה  בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, לשעה אחת בלבד לאחר השעה  המופיעה בהזמנה, לאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים  רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.".

12.        אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

13.        החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע.

14.        מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ה': הועד
15.        מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
16.        בן/בת זוגו של חבר בועד העמותה יהיה/תהיה פסול/ה מלכהן בחבר הועד.
17.        (א)    הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חרש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
(ב)      חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל יכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
18.       (א)      נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנוח חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנוחרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
(ב)       חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.
19.        הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולו.
20.       החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
21.        הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
22.       הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מביך חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ו': ועדת הבקורת
23.       הוראות תקנות 15 עד 21 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדה הבקורת.

סימן ז׳: סניפים
24.       העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.
סימן ח': נכסים לאחר פירוק
25.       פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לתנועה המסורתית בישראל או מוסד ציבור אחר, בעלי מטרות דומות במשעמותו בסיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחלקו בין חבריה."
סימן ט': תיקונים לתקנון
26.      (א)      לא יתקבלו הצעות כל שהן לתיקון התקנון באסיפה הכללית אלא אם נשלחו הצעות בכתב לועד חודש לפני האסיפה הכללית.
(ב)       הצעות לתיקון וא שינוי התקנון יובאו בפני האסיפה הכללית ע"י הועד או, בהעדר הסכמת הועד, ע"י חברי העמותה בהצעות הנתמכה בידי 10% מחברי העמותה.
(ג)       האסיפה הכללית תדון בהצעה תיקון או שינוי התקנון לאחד מתן הודעה בכתב לכל חבר לא פחות מ־30 ימים לפני היום האסיפה.
סיימן י': נכסי העמותה
27.       נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובה הנאה בכל צורה, בין חבריה, אסורה.
חתימה ישראל סילברברג, י"ר קהילת הכרם תאריך 16/8/90
חתימה סו רודניקוף, חבר הוועד תאריך 16/8/90
 
 
 
 
 
    
Kehilat Hakerem Karmiel
The Masorti Congregation of Karmiel

Spitzer Center, 4 Sheizaf  St,
POB 568, Karmiel 2161402

קהילת הכרם כרמיאל
הקהילה המסורתית של כרמיאל
 
Telefax: 972-4-9582613 
 
Top page
    Top page